Mål og indholdsbeskrivelse for SFO og klub ved Gl. Rye skole
 
 
Samarbejde mellem SFO´s pædagogiske indsats og skolens undervisning:
I mål- og indholdsbeskrivelserne sammentænkes undervisning og fritidsordningernes særlige opgaver jvnf. Folkeskolelovens § 1 stk. 2 og 3. Skolens ledere opfordres til tydeligt at understøtte og fremme samarbejde mellem skolens undervisningsdel og fritidsdel.
 
På Gl. Rye skole har vi prioriteret samarbejdet mellem pædagoger og lærere meget højt. Dette betyder at pædagoger og lærere indgår i forpligtende samarbejde i teams, omkring de enkelte årgange, lige som pædagogerne indgår i undervisningen på klassetrin til og med 5. klasse.

 

Læs mere under "Pædagogernes virke i undervisningen"
 
 
Lektiehjælp som en del af SFO´s virksomhed:
Der skal i fritidsordningerne gives mulighed for tid, fred og rum til at læse lektier og tilbydes hjælp ”på forældreplan”
Lektiehjælp til børn med behov for særlig indsats bør ske i skoleregi.
 
Sammen med den nye skolereform, blev lektiehjælpen en del af den længere skoledag. Derfor er lektiehjælpen nu, en del af teamets opgaver omkring en klasse.
 
 
Idræt og bevægelse som en del af SFO´s virksomhed:
Idræt i fritidsordningerne indtænkes i indholdsbeskrivelserne for SFO og fritidshjem ud fra overvejelser om børnegruppens sammensætning, fysiske faciliteter og partnerskaber med idræts-foreninger
 Idræt i fritidsordningerne skal kvalificeres, både i eget regi og gennem forskellige former for samarbejde med henholdsvis skolens idrætslærere og de lokale idrætsforeninger. Man skal styrke opmærksomheden på og indsatsen over for de børn, der har brug for en særlig pædagogisk indsats for at blive pædagogisk aktive.
 
På Gl. Rye skole prioriterer vi børns bevægelse, leg og fællesskaber højt. Vi er derfor blevet uddannet og certificeret som ”Bevægelses SFO” i foråret 2011 og recertificeret igen i sommeren 2012. Her har hele personalegruppen i fritidsdelen sammen med skolens motoriklærere i fællesskab modtaget undervisning fra DGI – uddannede instruktørere. Vi har udarbejdet en bevægelsespolitik, som der arbejdes efter i hele fritidsdelen. Med den gode læring vi har fået med fra vores certificeringprocesser, arbejder vi fortsat målrettet med, at gøre bevægelse spændende og sjovt for børnene. Her er alsidige bevægelsestilbud i fokus, da det er vigtigt, at ramme så bred en børnegruppe som muligt, når vi leger, bevæger os og har det sjovt.
Læs bevægelsespolitikken under ”Bevægelses SFO”  
 
 
 SFO´s rolle i forhold til børn med behov for en særlig indsats:
 
På Gl. Rye skole arbejdes der målrettet med inklusion. Dette foregår i et samarbejde mellem pædagoger fra fritidsdelen, skolens lærere samt forældre. Her tilrettelægges i fællesskab, hvilke indsatser der skal iværksættes ligesom løbende opfølgninger og tilretninger arbejdes ind.
På statusmøder arbejdes der målrettet med det enkelte barns trivsel og faglige udvikling, her er både lærere og pædagoger repræsenteret i kraf af deres vejlederfunktioner.
Læs mere i skolens "Inklusionspolitik"
 
 
Koordinering af forældresamarbejdet skole/SFO
 
På Gl. Rye skole er forældresamarbejdet koordineret i alle henseender både i forhold til enkelte børn og børnegrupper. Gruppepædagogerne har ansvaret for dette i samarbejde med klassens lærere.
Det betyder at