Referat bestyrelsesmøde
Gl. Rye Skole, personalerummet
 
mandag d. 24. september 2012, kl. 17.15-19.45
 
 
Inviterede deltagere: Annette Baand Graavett
 
Afbud: Dagmar
 
Fraværende:
 
                                            ___________________________________________
 
 
O: Punkter til orientering.
      Kun afklarende spørgsmål under dette punkt.
      Giver orienteringen anledning til debat sættes punktet på et senere møde som et reelt punkt.
D:   Punkter til drøftelse/debat.
       Der er tale om drøftelser af udvalgte områder.
       Der kan ikke foretages endelige beslutninger når et pkt. der kun er sat på til drøftelse.
       Der foretages en afrunding af punktet, hvoraf det fremgår, hvordan punktet videre skal bearbejdes.
B:   Beslutningspunkt.
       Punktet er sat på med henblik på en beslutning på det pågældende møde.
G:   Punkt til godkendelse
 
 
                                                        __________________________________________________
 
 
21. Gennemgang af dagsordenen.
 
 1. Nyt fra elevrådet.
Elevrepræsentanterne orienterer bestyrelsen om elevrådets arbejde.
Vi har ikke haft møder siden sidste bestyrelsesmøde.
Der har været møde/kursus i legepatruljen. Et hold elever er blevet uddannet.
 
 1. Orientering fra afdelingerne. (O)
Orienteringen er vedhæftet som bilag til dagsordenen og læses som forberedelse til mødet, hvor der er plads til bemærkninger og spørgsmål til det medsendte.
Orientering sendt ud som bilag forud for mødet.
Drøftelse af implementering af vuggestuebørnene i Bisons hovedbygning efter 1. aug. 2013 når pavillionen fjernes. Begrundelse for drøftelse,er det faldende børnetal.
Forældremøder : Fra 0. årg. forslag om at forældretrafikvagten tog opstilling på skolesiden for bedre at kunne overskue trafikken.
Ingen kommentarer fra 5. kl. og 6. klasses forældremøder
 1. Læsehandleplan. (D og G)
Der er et krav i Skanderborg Kommune om, at skolerne skal have en læsehandleplan liggende på hjemmesiden. En sådan er nu udarbejdet af vores læsevejleder. Kommunens læsekonsulent har godkendt vores oplæg og har holdt møde med læsevejleder og skoleleder om indholdet.
Læsehandleplanen skal godkendes af bestyrelsen før den lægges på hjemmesiden.
Forslag om bedre forklaring af indholdet af læsekonferencen.
Beskrivelse af hvad er en læsevejleder og hvad laver denne. Hvad er enlæsekonference.
Børnehaveklasse erstattes med 0. årg.
Læseplanen godkendt.
 
 1. Trafikudvalget – trafikvagtordning og trafikpolitikudvalg. (D og B)
Vi skal gøre status på trafikvagtordningen og finde forslag til trafikløsninger, der kan indsendes til lokalbetjenten Vagn S. Kristensen. Han vil efterfølgende undersøge vores opstillede løsninger med færdselspolitiet og vende tilbage til os.
Der er også indkommet forslag om, at koordineringsarbejdet vedr. trafikvagtordningen tages op på mødet til drøftelse og afgørelse om en evt. anden fordeling af koordineringen blandt forældrerepræsentanterne.
Der skal nedsættes et udvalg til udarbejdelse af udkast til vores trafikpolitik. En trafikpolitik som dækker hele vores børnegruppe.
Status er, at der er god opbakning bag trafikordningen.Dagene er dækket ind med ca. 10 deltagendeforældre.
Der er en del uklarhed om hvordan skal/bør trafikanter agere ved overgangen.
Koordinering af trafikordningen ligger i øjeblikket ved Carsten. Carsten ønsker ikke at fortsætte med denne opgave. Asger forlænger kalenderordningen til jul.Kontrol med kalenderen går på skift mellem bestyrelsens forældremedlemmer.Okt -Torben . Nov. – Lise . Dec. – Marianne.
Drøftelse af mulige løsninger. Forældre og kombinationen af forældre og elever fra 6. årg.
Helle kontakter politi og kommune for at komme videre i sagen.
Udvalg der skalarbejde med trafikpolitikken dækkende fra vuggestue til 6. årg.
Udvalg: Carsten , Julie,Charlotte Brejning og Helle Futtruplaver oplæg til beslutning i bestyrelsen. Udvalget aflever skitse ved oktobermødet.
                            
 1. Bestyrelsernes blog i Skanderborg og Skole og Forældres Bestyrelsesnet. (O og D)
De to platforme vil blive præsenteret og derefter drøftelse af muligheder og evt. benyttelse af dem for vores bestyrelse.
Skoleintra bruges til intern kommunikation
Fremover sendes dagsorden og bilag via forældreintra.
 1. Nedsættelse af kommunikationsudvalg. (B)
Vi skal have nedsat et kommunikationsudvalg, som er med til at synliggøre bestyrelsen og dens arbejde i børnehaven og på skolen.
Udvalg :Jane, Britt, Helle, Marianne, Lise.Udvalget aflever skitse ved oktobermødet.
 
 1. Post – ind- og udgående.
 2.  
 
 1. Punkter til næste møde.
Handlingsplan for brug af intra i bison
 
 1. Evt.
Hvad brænder bestyrelsens medlemmer for .
Jane – skole hjem samarbejdet. Værdiarbejdet og visioner for Bison og skole.
Maiken – Visionsarbejdet. Hvordan får vi gjort synlig, hvad skal stå på skoleporten
Lise – De mange børn i klasserne, klassestørrelser og ressourcer.
Bente – hvordan bygger vi bro mellem Bison og skolen. hvordan får vi fælles visioner synliggjort
Torben – rumlighed. Hvordan støtter vi børnene så alle kan være her. Hvordan kommer vi i mål med indsatsområderne.
Carsten -dannelsessyn . Skolens grundsyn . Udvikling af børn til hele mennesker. Hvordan er vi forskellige i en anderkendende kultur.
Britt – børnemiljø
Grethe – trivsel og faglighed. Værdier og visioner.
 
 1. Godkendelse af referat
 
 1. Evaluering af mødet
 
Enighed om at den nye form er god. Orienteringspunkter skal sendes til Helle senest 6 dage inden mødet.