Dagsorden bestyrelsesmøde

Gl. Rye Skole, personalerummet

 

torsdag d. 25. september 2014, kl. 19.00-21.30

 

 

 

Afbud: Marie Claire, Dagmar, Carsten

 

Fraværende: Eleverne

 

                                            ___________________________________________

 

 

O: Punkter til orientering.

      Kun afklarende spørgsmål under dette punkt.

      Giver orienteringen anledning til debat sættes punktet på et senere møde som et reelt punkt.

D:   Punkter til drøftelse/debat.

       Der er tale om drøftelser af udvalgte områder.

       Der kan ikke foretages endelige beslutninger når et pkt. der kun er sat på til drøftelse.

       Der foretages en afrunding af punktet, hvoraf det fremgår, hvordan punktet videre skal bearbejdes.

B:   Beslutningspunkt.

       Punktet er sat på med henblik på en beslutning på det pågældende møde.

G:   Punkt til godkendelse

 

 

                                                        __________________________________________________

 

 1. Gennemgang af dagsordenen.

 

 1. Nyt fra elevrådet.
  1. Der er et valg i gang, så derfor er der ikke et endeligt elevråd endnu.

 

 1. Orientering fra afdelingerne. (O)

Orienteringen er vedhæftet som bilag til dagsordenen og læses som forberedelse til mødet, hvor der er plads til bemærkninger og spørgsmål til det medsendte.

Der er gang i interview i klasserne i forbinde med vores visible learning projekt. Det er rigtig interessant at høre hvad børnene tænker om det.

Vi har haft et meget spændende besøg fra Australien på skolen.

 1. Årshjulet for bestyrelsesarbejdet 2014/2015. (O, D og G).

Oplægget til årshjulet præsenteres, og der laves evt. tilføjelser/ændringer før godkendelsen.

 

 1. Forsøgsordning med udvidet åbningstid i Bison (O, D, G og B)

Resultatet fra forældrerundspørgen i Bison fremlægges. Bestyrelsen vurderer resultaterne, godkender tidspunkter for udvidet åbningstid. Der træffes endelige beslutninger for forløbet, der løber fra 1.januar 2015 og hele det pågældende kalenderår.

- Med afsæt i den udsendte brugerundersøgelse indstiller bestyrelsen til at Bison forlænger åbningstiden om fredagen kl. 17.00

 

 1. Eftermiddagsmad i Bison (O, D og B)

Hertil gives oplæg til drøftelse fra forældrerådet i Bison.

 

 1. KMD-læringsplatform (O)

Præsentation af mulighederne i læringsplatformen set i sammenhæng med kommende digitale elevplaner og videndeling mellem medarbejdere, forældre, og børn.

 

 1. Godkendelse af principper (O og G)

På mødet gennemgås 6 af de nyreviderede principper, halvdelen af det samlede antal.

De pågældende principper er gennembearbejdede efter input fra bestyrelsesmøde i foråret, og de seks aktuelle er vedhæftede dagsordenen.

 1. Ny skole og opsamling fra forældremøder (O).

Ledelsen orienterer om status og opmærksomhedspunkter i den ny skole.

Forældrerepræsentanter orienterer om opsamling fra de for nuværende afholdte forældremøder i klasserne.

 

 1. Fastsættelse af dato til årsmøde (B)

 

 

 1. Evt.

 

 1. Kommunikation fra bestyrelsen.

 

 1. Punkter til næste møde.

Godkendelse af de sidste 6 principper - og hvordan de skal kommunikeres ud.

Årshjulet

Opsamling fra forældremøder i 0., 1., 6. klasse

 

 1. Godkendelse af referat
 2. Evaluering af mødet.