Referat bestyrelsesmøde

Gl. Rye Skole, personalerummet

 

mandag d. 20. januar 2014, kl. 19.00-21.30

 

 

Inviterede deltagere: Annette Baand Graavett

 

Afbud:

 

Fraværende: Elevrepræsentanterne Martin og Frederik.

 

 

                                            ___________________________________________

 

 

O: Punkter til orientering.

      Kun afklarende spørgsmål under dette punkt.

      Giver orienteringen anledning til debat sættes punktet på et senere møde som et reelt punkt.

D:   Punkter til drøftelse/debat.

       Der er tale om drøftelser af udvalgte områder.

       Der kan ikke foretages endelige beslutninger når et pkt. der kun er sat på til drøftelse.

       Der foretages en afrunding af punktet, hvoraf det fremgår, hvordan punktet videre skal bearbejdes.

B:   Beslutningspunkt.

       Punktet er sat på med henblik på en beslutning på det pågældende møde.

G:   Punkt til godkendelse

 

 

                                                        __________________________________________________

 

 1. Gennemgang af dagsordenen.
 2. Nyt fra elevrådet.

Elevrepræsentanterne orienterer bestyrelsen om elevrådets arbejde.

                             Eleverne deltog ikke ved mødet.

 1. Orientering fra afdelingerne. (O)

Orienteringen er vedhæftet som bilag til dagsordenen og læses som forberedelse til mødet, hvor der er plads til bemærkninger og spørgsmål til det medsendt.

Bestyrelsen opfordrer til at der bliver foretaget en opfølgende PCB måling efter vinduesudskiftningen.

 1. Bestyrelsens bemærkninger til Gl. Rye Skoles bidrag til kommunal kvalitetsrapport. (D og G)

Der vil til mødet være udarbejdet et udkast, som drøftelsen tager udgangspunkt i.

Bestyrelsen bakker op om det fremlagte forslag dog skal der laves nogle sproglige rettelser.

Jane laver forslaget færdig.

 

 1. Opfølgning på ny struktur i Bison. (O og D)

Der vil blive orienteret om grundtankerne i den ny struktur og status for tiltagene i forbindelse med den ny struktur.

Britt orienterede om de tiltag der er foretaget i forbindelse med den nye struktur.

 

Pause og farvel til Britt.

 

 1. Orientering om ekstraordinært bestyrelsesmøde, d. 17. februar, kl. 18-20. (O)

Der skal afgives høringssvar fra alle bestyrelser under folkeskoleloven i forbindelse med ny sammensætning af bestyrelser og de muligheder, der ligger heri i tankerne fra skolereformen.

Børn og undervisningsudvalget kommer med et udspil efter deres møde den 6. februar.

Det betyder at årsmødet den 19. marts skal udsættes til sidst i maj. Tirsdag den 27. maj er den nye dato for bestyrelsens årsmøde.

Eventuelt kan der samtidig drøftes problematikken om det faldende børnetal.

Arbejdsgruppe til at arrangere mødet : Helle, Grethe, Lise, Inger, Bente, Gert

 

 1. Ny dato for årsmøde og valg til bestyrelsen. (B)

På grund af tidligere punkt skal vores valg til bestyrelsen rykkes længere hen på foråret, og vi skal derfor have fundet en anden god dato.

Årsmødet er flyttet til den 27. maj 2014.l

 

 1. Nedsættelse af udvalg til årsmødet. (B)

Helle, Gert, Bente, Julie, Inge, Marianne, Søren , Grethe, Dorthe, Annette.

 

 1. Gennemgang af ansættelsesprocedure og nedsættelse af ansættelsesudvalg.(O og B)

Stillingsopslaget er vedhæftet dagsordenen sammen med ansættelsesproceduren.

Orientering givet

 1. Kommunikation fra bestyrelsen

Datoen den 27. maj for årsmødet meddeles på intra.

 1. Godkendelse af referat

 

 1. Evaluering af mødet.