Referat af bestyrelsesmøde

 Gl. Rye Skole, personalerummet

onsdag d. 28. januar 2015, kl. 19.00-21.30

 

Afbud: Dorte, Lise

 

Fraværende: Carsten, Nathalie, Tobias, Torben fra kl. 20.30

                                            ___________________________________________

O: Punkter til orientering.

      Kun afklarende spørgsmål under dette punkt.

      Giver orienteringen anledning til debat sættes punktet på et senere møde som et reelt punkt.

D:   Punkter til drøftelse/debat.

       Der er tale om drøftelser af udvalgte områder.

       Der kan ikke foretages endelige beslutninger når et pkt. der kun er sat på til drøftelse.

       Der foretages en afrunding af punktet, hvoraf det fremgår, hvordan punktet videre skal bearbejdes.

B:   Beslutningspunkt.

       Punktet er sat på med henblik på en beslutning på det pågældende møde.

G:   Punkt til godkendelse

 

 

                                                        __________________________________________________

 

 1. Gennemgang af dagsordenen.

 

 1. Princip for bevægelse. (O og D)

Café-oplæg fra hver afdeling om arbejdet med bevægelse i vores samdrift.

Afrundes med fælles drøftelse.

 

 

 

 1. Nyt fra elevrådet.

Elevrådet orienterer fra sidste møde i elevrådet. HF orienterede på vegne af elevrådet.

 

 1. Orientering fra afdelingerne. (O)

Orienteringen er vedhæftet som bilag til dagsordenen og læses som forberedelse til mødet, hvor der er plads til bemærkninger og spørgsmål til det medsendte.

Alle børn skal svare på en national trivselsmåling. Sidst på foråret får vi en samlet opsamling på børnenes trivsel på Gl. Rye skole. Den vil fremadrettet blive taget en gang om året.

Vi har haft evaluering med KMD i forhold til arbejdet omkring de elektroniske elevplaner. De input de fik med fra vores lærere og pædagoger, vil de arbejde videre med i udviklingen af programmet. Der arbejdes på, at det er helt klar til skolehjemsamtalerne i foråret.

 1. Drøftelse af frokostordning i Bison (O og B)

Bestyrelsen drøfter evt. frokostordning med afsæt i Vedtagne retningslinjer for frokostordning i Skanderborg Kommune.

Retningslinjerne er medsendt dagsordenen.

Vi har i alle årene fravalgt frokostordning i Bison.

Bestyrelsen har endnu en gang besluttet at fravælge frokostordningen for de kommende 2 år. Herefter tages det op i bestyrelsen igen.

 

 

 1. Bestyrelsens kommentar til kvalitetsrapporten. (O, D, G)

Fagsekretariatet har udarbejdet en fælles kvalitetsrapport for alle skoler i Skanderborg Kommune med de faktuelle oplysninger, der er indgivet fra hver skole. Hertil skal alle bestyrelse skrive en kommentar, som har deadline for indsendelse ca. 20. februar.  Den eksakte dato kendes på mødet.

Kvalitetsrapporten er ikke udkommet i skrivende stund, men kommer før mødet. Den fremsendes til bestyrelsen, så snart den er i hus.

Bestyrelsen har taget den kommunale kvalitetsrapport for skoleområdet til efterretning. Den opleves ikke særlig brugbar i bestyrelsens arbejde. Helle sender bestyrelsens svar til kommunen.

 

 1. Ny skole. (O)

De nye 14 dages skemaer opleves bedre end det skema der lå i starten af skoleåret.

Et ønske kunne være, at skemaerne kommer ud i en mere ensartet model på intra.

 

 1. Nyt fra årsmødeudvalget. (O)

Udvalget har holdt første møde og der orienteres herfra.

Udvalget fortalte hvad de havde drøftet i udvalget. De ideer der kom ind, blev taget med tilbage til udvalget.

9. Evt.

 

 1. Kommunikation fra bestyrelsen.

 

 1. Punkter til næste møde.

Elevplaner

Nyt fra årmødeudvalget

Faglig fordybelse/lektiehjælp

 

 1. Godkendelse af referat.

 

 1. Evaluering af mødet.