Dagsorden til bestyrelsesmøde
Gl. Rye Skole, personalerummet
 
Onsdag d. 6. juni 2012, kl. 19.00 20.00
 
 
Mødet går over i et konstituerende bestyrelsesmøde kl. 20, hvor der vælges formand og næstformand til den kommende bestyrelse, som tiltræder pr. 1. august 2012.
Efter konstitueringen sluttes dette års bestyrelsesarbejde af med en bid brød til afgående og kommende bestyrelse.
 
 
Inviterede deltagere: Annette Baand Graavett
 
Afbud: Søren , Lars,  Dorthe, Julie. Elevrepræsentanterne August og Bo
 
Fraværende:  Carsten deltog fra punkt 112.
 
                                            ___________________________________________
 
 
O: Punkter til orientering.
      Kun afklarende spørgsmål under dette punkt.
      Giver orienteringen anledning til debat sættes punktet på et senere møde som et reelt punkt.
D:   Punkter til drøftelse/debat.
       Der er tale om drøftelser af udvalgte områder.
       Der kan ikke foretages endelige beslutninger når et pkt. der kun er sat på til drøftelse.
       Der foretages en afrunding af punktet, hvoraf det fremgår, hvordan punktet videre skal bearbejdes.
B:   Beslutningspunkt.
       Punktet er sat på med henblik på en beslutning på det pågældende møde.
G:   Punkt til godkendelse
 
 
                                                       ____________________________________________________
 
 
 
109.  Gennemgang af dagsorden.
godkendt
 
 
110.  Nyt fra elevrådet. (O +D)
Ingen deltagelse fra elevrådet
 
 
 
111.  Orientering. (O)t
 
Nyt fra afdelingerne
Bison intet nyt at meddele
Fritidsdelen arbejder med grillfest og talentshow tilmeldt mere end 300.
Mark fra klubben har sagt op
Ligeledes har Christian fra sfoén sagt op.
Derfor har vi fastansat  Christoffer Ward.
Næste holder skolen fordybelsesuge -  tema OL
Torsdag er omvendt skoledag afsluttende med fælles picnic.
Ledelsen
Venter på svar fra fag-sekretariatet vedr. it-inovations projekt.
Bestyrelsen
intet
Nyt fra byråd og kommunale udvalg
intet
Orientering fra møder
intet
 
 
112. Personaleweekend i Bison. (B)
        Bestyrelsen skal give bevilling til en dag med forældrepasning.
Ved hjælp af vikarer og forældre dækkes personalebehovet en fredag fra kl. 12.00 og frem til lukketid. Bestyrelsen bakker op om tanken.
 
 
 
                     
 
 
113. Emner/temaer til næste års bestyrelsesmøder. (D)
        Her drøftes mulige temaer, som vi kan tænke os at drøfte på næste 
        skoleårs møder.
        Herunder kan der også drøftes politikker eller principper, som vi mener 
        skal udarbejdes eller revideres.
 
Mobbepolitik til fremlæggelse på hjemmesiden
Trafikpolitik  - hvordan færdes børn og forældre i trafikken omkring Bison og Skolen.
Evaluering af kontraktmålene
Skolen og internationalisering.
Kommunikation i forhold til forældre og andre bestyrelser og kommune.
Opfølgning af ideerne bag fællesdriften  -  sammenlægning af bison og skole
Inklusion i skolen og i Bison.
Lærerplaner i Bison.
En grøn skole og daginstitution
 
 
NYT PUNKT :
113. A  Trafik
 
Trafikudvalget har haft møde.
Hvordan skærper vi forældrenes opmærksomhed på den rette adfærd i trafikken?.
Udvalget vil lavet en pjece til forældrene . Carsten fremlagde et forslag.
Bestyrelsen tilslutter sig indholdet i skrivelsen.
 
 
114. Nyhedsbrev-forfatter efter dette afsluttende møde. (B)
        Hvem tager sig af at få forfattet et afrundende nyhedsbrev?
Helle laver et skrift.
 
 
115. Deltagelse i møde vedr. ny børnepolitik. (B)
        Hvem kan deltage?
        Onsdag den 20. juni.  Helle , Brith
Øvrige der ønsker at deltage melder sig til via Helle Futtrup
       
116.  Indgået post.
intet
117.  Udgået post.
intet
 
 
118.  Punkter til næste møde.
Procedure vedr. ansættelse af personale der indtil fastansættelsen  har været midlertidig ansat.
 
119.  Evt.
 
120.  Godkendelse af referatet.